English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 960

Hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bước 1:

Thông báo nội dung hỗ trợ gửi đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đăng ký tham gia hỗ trợ chi phí để thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số (Chứng thư số, Hóa đơn điện tử, Phần mềm kế toán).

Bước 2 :

1. DNNVV được hỗ trợ chi phí để thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số đã được công bố trên Cổng thông tin hoặc trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc trang thông tin của bên cung cấp. (Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 06/TTBKHĐT ngày 10/5/2022)

2. DNNVV đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để đề xuất hỗ trợ phù hợp. DNNVV sử dụng bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số đăng tải tại địa chỉ https://digital.business.gov.vn hoặc https://dbi.gov.vn hoặc do các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ban hành. (Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 06/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022)

3. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV sử dụng kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của DNNVV để xem xét hỗ trợ phù hợp với năng lực tiếp nhận của DNNVV. (Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 06/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022)

Bước 3: Thành lập Hội đồng xét chọn doanh nghiệp và ra thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

Sau khi Hội đồng ra thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ thì cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV phải thực hiện công khai thông tin hỗ trợ DNNVV theo quy định tại khoản 6, Điều 3 của Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT như sau:

- Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin) tại địa chỉ https://business.gov.vn và công bố thông tin theo quy định tại điểm d, khoản 5 Điều 28 và khoản 6 Điều 29 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. 

- Công khai trên trang thông tin của cơ quan, đơn vị mình các thông tin quy định tại điểm a khoản này và thông tin chi tiết về đơn vị đầu mối, phương thức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của DNNVV; danh sách các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ DNNVV do đơn vị mình cung cấp; cơ sở dữ liệu về DNNVV đã được nhận hỗ trợ và các nội dung liên quan.

Bước 4: Tổ chức đấu thầu (chào hàng cạnh tranh).

Thực hiện tại Điều 58 về Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường tại Nghị định Số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Tin khác
1 2 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 220
  • Tất cả: 49,271,114

Chung nhan Tin Nhiem Mang