English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Công bố thông tin người phát ngôn của cơ quan, đơn vị (tính đến tháng 7/2023)

Stt

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT cơ quan - di động

Email

Ghi chú

1

Văn phòng Tỉnh ủy

Phạm Thành Lập

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

02943 853 836
0913 981 958

phamthanhlapdh@gmail.com

Người phát ngôn

2

Sở Tư pháp

Lâm Sáng Tươi

Giám đốc Sở

0913 891 080

lstuoi@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

3

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Nguyễn Văn Út

Giám đốc Sở

0919 494 777

nvut@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

4

Sở Tài chính

Huỳnh Bích Như

Phó Giám đốc

0907 531 766

hbnhu@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

5

Ban Dân tộc

Thạch Mu Ni

Phó Trưởng ban

0294 3851 855
0989 771 197

tmni@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Châu Văn Hòa

Giám đốc

0986 906 767

chauhoacanglong@gmail.com

Người phát ngôn

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Vạn Kha

Phó Giám đốc

0294 3840 612
0913 742 044

nguyenvankhatntv@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

8

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Dương Hoàng Sum

Giám đốc

0939 790 055

dhsum@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Cao Quốc Dũng

Phó Giám đốc

0986 389 381

cqdung@travinh. gov. vn

Người được ủy quyền phát ngôn

9

Sở Công thương

Phạm Văn Tám

Giám đốc

0294 3853936
0913 880941

pvtam@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Phạm Phước Trãi

Phó Giám đốc

0294 3868988
0919 896153

pptrai@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

10

Sở Y tế

Kiên Sóc Kha

Giám đốc

0913 188 183

Người phát ngôn

Nguyễn Hữu Phước

Phó Giám đốc

0918 221 466

Người được ủy quyền phát ngôn

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Trường Giang

Giám đốc Sở

0975 800 001

ttgiang.txduyenhai@travinh. gov.vn

Người phát ngôn

Lê Thị Hạnh Chuyên

Chánh Văn phòng Sở

0919 473 455

Ithchuyen@travinh. gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Bạch Vân

Giám đốc Sở

0913 766 868

nguyenthibachvan@sgdtravinh.edu.vn

Người phát ngôn

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

0942 771 329

thachthalai@sgdtravinh.edu.vn

Người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên

13

Sở Xây dựng

Lê Minh Tân

Giám đốc Sở

0913 891 144

ktsminhtantv@gmail.com

Người phát ngôn

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chánh Văn phòng

0814 686 663

hung2014tv@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

14

Sở Khoa học và Công nghệ

Phạm Minh Truyền

Giám đốc

0294.3862 369 0913 764 537

skhcntv@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Nguyễn Văn Tửng

Chánh Văn phòng

0294.3862369 0919 363 773

skhcntv@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

15

Sở Giao thông vận tải

Dương Thành Huynh

Phó Giám đốc

0913 170 119

vp.sgtvt.tv@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

16

Thanh tra tỉnh

Trần Văn Ba

Chánh Thanh tra

0911 735 454

tvba@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Võ Văn Long

Phó Chánh Thanh tra

0919 501 007

vvlong@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

17

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Văn Nầy

Giám đốc

0294 3851 789
0913 730 558

nvnay@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

18

Ban Quản lý Khu kinh tế

Trần Viễn Phương

Phó Trưởng Ban

0908 344 789

vienphuong81@gmail.com

Người phát ngôn

Trần Thanh Sơn

Phó Trưởng Ban

0918 463 160

tranthanhsontv@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

19

Sở Nội vụ

Bùi Thành Thương  Giám đốc              0918 353 007  buitthuong@travinh.gov.vn  Người phát ngôn 

20

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Văn Quyển

Chánh Văn phòng

0918 648 233

nvquyen@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

21

UBND thành phố

Nguyễn Văn Tâm

Chủ tịch UBND thành phố

0903 732 134

tamsxdw69@gmail.com

Người phát ngôn

Dương Văn Miền

Chánh Văn phòng HĐND- UBND thành phố

0909 996 656

pmutptv@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

22

UBND huyện Tiểu Cần

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND huyện

0903 171 165

nguyenvanhungtv102016@gmail.com

Người phát ngôn

Nguyễn Lê Hồng Phong

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

0901 072 589

hongphongcq@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

23

UBND huyện Càng Long

Nguyễn Văn Nhủ

Chủ tịch UBND huyện

0989 330 332

nvnhu@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Nguyễn Văn Đức

Phó Chánh Văn phòng

0985 234 238

nvduc@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

24

UBND huyện Châu Thành

Thạch Thị Sa Thy

Chủ tịch UBND huyện

0374 595 577

Người phát ngôn

25

UBND thị xã Duyên Hải

Nguyễn Trọng Nhân

Chủ tịch UBND thị xã

0913 187 656

ntnhan@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Cao Thị Hồng Gấm

Phó Chủ tịch

0917 858 859

cthgam@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

26

UBND huyện Trà Cú

Lê Thanh Bình

Chủ tịch UBND huyện

0888 238 881

ltbinh.tracu@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Tăng Thị Thắm

Phó Chủ tịch

0912 384 448

tttham@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

27

UBND huyện Duyên Hải

Kim Chí Hòa

Chủ tịch UBND huyện

0979 396 589

kchihoa@travinh.gov.vn
kimchihoa84@gmail.com

Người phát ngôn

Nguyễn Tấn Lộc

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

02943.738.345 0948.473.654

ubndhuyenduyenhai@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

28

UBND huyện Cầu Ngang

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch

0918 136 557

nthung@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

29

UBND huyện Cầu Kè

Trần Phong Ba

Chủ tịch UBND huyện

0294 3834 027
0918 353 032

tpba@travinh.gov.vn

Người phát ngôn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 161
  • Tất cả: 49,271,055

Chung nhan Tin Nhiem Mang